تماس با ما

جهت ارتباط با موسسه با شماره های زیر تماس بگیرید:

معاونت روابط عمومی و بین الملل: 09122513824

ستاد شهید باقری:

09126540865

02532906384

ستاد شهید صیاد شیرازی:

09122513824

02532906383

ستاد شهید برونسی:

09122539717